top of page
TOP

海尾綠洲

生態農場-以雲林台西鄉離島工業區為例

B03.png

已成功投票!

請先登入!

Institution

Author

Advisor

Site

Keywords

朝陽科技大學
ChaoYang University of Technology

吳心妤 Wu, Xin-Yu

蔡和原 Tsai, He-Yuan

尤俊雄 You, Jun-Xiong

雲林縣 台西鄉 離島工業區

生態農場/永續發展/人與自然間的和諧共存

為應對未來趨勢的環境,以重視生態發展過程、生物與資源的多樣性、發掘大自然運作的方式來深入台西鄉一直以來未遭受重視的原因。以位於雲林縣台西鄉的台西離島基礎式工業區為例,提出生態農場的理念,進而回復這塊已被人類所破壞的灘地資源,希望能喚醒大家珍惜地球資源,愛護環境並能落實永續環境的概念,達到人與自然間的和諧共存。

 

本計畫除了解決台西工業區閒置空間的問題之外,將從工業區與台西村落融合的角度,重新定義在地居民的生活型態、自然以及文化資源的利用,並導入生態農場的概念、景觀手法來活絡生態資源及新方向的生活空間使用,使台西鄉實現可持續發展的願景。

圖 (1).jpg
圖 (2).jpg
圖 (3).jpg
圖 (4).jpg
圖 (5).jpg
圖 (6).jpg
圖 (7).jpg
圖 (8).jpg
圖 (9).jpg
圖 (10).jpg
圖 (11).jpg
圖 (12).jpg
圖 (13).jpg
圖 (14).jpg
圖 (15).jpg
圖 (16).jpg
圖 (17).jpg
圖 (18).jpg
圖 (19).jpg
圖 (20).jpg
bottom of page