top of page

桃城。白日夢

城市遊戲場&反叛公共空間規劃設計

羽青.png 的副本.jpg
鈺庭.png 的副本.jpg

已成功投票!

請先登入!

Institution

Author

Advisor

Site

國立嘉義大學 National Chiayi University

張羽青 Chang, Yu-Ching∕林鈺庭 Lin, Yu-Ting

曾碩文 Tseng, Shuo-Wen
許晉誌 Hsu, Chin- Chih

嘉義市 西區

觀察現在都市中的人們總是快速經過公共空間,公共空間不友善也形成社會議題,我們希望藉由遊戲城市的方式改變公共空間的型態,市民在遊戲嘉義的過程中,創造城市新體驗。 

隨著時代的演進,人們生活的習慣漸漸的改變,生活的煩悶感使大家對於周邊環境漸漸的忽視與遺忘,我們希望營造嘉義以往的環境意象 使在地的歷史記憶能再次展現,找回人與土地的情感連結,透過穿過原野、越過田埂、翻過鐵軌、找回「嘉」的樣子。

Keywords

在地文化∕城市遊戲∕反叛空間

線上展1.jpg
線上展2.jpg
線上展3.jpg
線上展4.jpg
線上展5.jpg
線上展6.jpg
線上展7.jpg
線上展8.jpg
線上展9.jpg
線上展10.jpg
線上展11.jpg
線上展12.jpg
線上展13.jpg
線上展14.jpg
線上展15.jpg
線上展16.jpg
線上展17.jpg
線上展18.jpg
線上展19.jpg
線上展20.jpg
線上展21.jpg
bottom of page